452 0040

Aia 25, KuressaareRehabilitatsiooniteenus

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist.

Rehabilitatsiooniteenused jagunevad alates 1. jaanuarist 2016 sotsiaalseks ja tööalaseks rehabilitatsiooniks.


Kuressaare Haigla SA rehabilitatsioonimeeskond osutab rehabilitatsiooniteenuseid järgmistele sihtgruppidele:

 1. Puude raskusastet taotlevatele lastele ja puudega lastele, kellele on väljastatud Sotsiaalkindlustusameti poolt kehtiv suunamisotsus.
 2. Puudega täiskasvanutele, kelle rehabilitatsiooniteenuse vajadus on ära hinnatud Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja poolt ja kellele on väljastatud kehtiv suunamisotsus.

NB! Teenust ei osutata psüühiliste erivajadustega isikutele.

Kuressaare Haigla SA osutab järgmisi rehabilitatsiooniteenuseid:

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine;
 • psühholoogi teenus (individuaalne, grupinõustamine);
 • sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, grupinõustamine);
 • logopeedi teenus (individuaalne, grupinõustamine);
 • eripedagoogi teenus (individuaalne, grupinõustamine);
 • füsioterapeudi teenus (individuaalne, grupinõustamine);
 • loovterapeudi teenus (individuaalne, grupinõustamine);
 • õe teenus (individuaalne, grupinõustamine);
 • arsti teenus (individuaalne);
 • kogemusnõustamise teenus (individuaalne, grupinõustamine);

Kuressaare Haigla SA rehabilitatsioonimeeskonna liikmete andmed on kättesaadavad Majandustegevuse registris aadressil https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/220321?backurl=%40juriidiline_isik_show%3Fid%3D71400#rehabilitatsiooniteenused

Teadmiseks

Rehabilitatsiooniteenus ei ole raviteenus, seega arstivisiite teenuse ajal ei toimu,ravimid ning abi- ja hooldusvahendid peavad teenuse saajal endal kaasas olema.
Hooldusvajadusega inimesele osutame teenust ainult eelneval kokkuleppel.

Kuressaare Haigla SA osutab tööalase rehabilitatsiooni teenuseid eelkõige Saare maakonna inimestele (vajalik Töötukassa suunamine), kelle tegevus- ja töövõimet piiravad:

 • kroonilised liiges- ja lihashaigused;
 • neuroloogilised haigused;
 • traumajärgsed seisundid;
 • kroonilised valud.

Teenuseid ei osuta:

 • psüühikahäirega ning intellektipuudega inimestele (meeskonnas ei ole psühhiaatrit);
 • isikutele, kes vajavad aktiivravi;
 • isikutele, kes on nakkusohtlikud;
 • isikutele, kellel on suur hooldusvajadus;
 • isikutele, kellel on raske või sügav nägemis- või kuulmispuue.

Tööalase rehabilitatsiooni hinnakiri

Kuressaare Haigla SA-s rehabilitatsiooniteenuste järjekorda registreerimine

Järjekorda saab registreerida Kuressaare Haigla SA sotsiaaltöötaja telefonil 452 0087 või e–posti aadressil: merike.rang@saarehaigla.ee või asutusse kohale tulles. Sotsiaaltöötaja kabinet asub haigla A korpuse 3. korrusel õendushoolduskeskuses (A31161).

Lisainfo rehabilitatsiooniteenuste kohta:

Sotsiaalkindlustusameti kodulehel https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon

Töötukassa kodulehel https://www.tootukassa.ee/et/teenused/too-ja-tervis/tooalane-rehabilitatsioon

Sotsiaalministeeriumi kodulehel https://www.sm.ee/lapsed-ja-hoolekanne/hoolekanne/riigi-sotsiaalteenused

MUU INFO

Pakume ööpäevaringset majutusteenust (ei sisalda hooldusteenust).

Haiglas on loodud tingimused liikumispuudega inimestele juurdepääsuks: kaldtee ja liftid. Puuduvad eraldi kohandatud tingimused nägemis- ja kuulmispuudega isikutele.

Teenust osutame eesti keeles.

Rehabilitatsiooniteenust soovime eelkõige pakkuda Saare maakonna inimestele.

Kuressaare Haigla SA juurde saab sõita Kuressaare linnaliinide bussidega nr 1 ja nr 4, bussigraafiku leiab aadressilt http://www.peatus.ee/#city;kuressaare

Kuressaare Haigla SA asukoht kaardil https://goo.gl/maps/HSEsn