452 0040

Aia 25, KuressaareKoduõendusteenus

Koduõendusteenuse patsiendiks on kodus olev õendusteenust vajav isik. Teenuse saajale on kodus viibimine parim võimalus elukvaliteedi säilitamiseks ja parandamiseks.

Kuressaare Haigla Sihtasutus pakub alates 2006. aasta septembrist koduõendusteenust vastavalt Kuressaare Haigla SA ja haigekassa poolt sõlmitud lepingu mahule järjekorra alusel.

Teenust osutavad õed, kes on saanud koduõe koolituse.

Koduõendusteenuse põhieesmärk on õpetamise ja juhendamise teel saavutada patsiendi ja tema perekonna iseseisev toimetulek.
Koduõde osutab õendusteenust oma teeninduspiirkonnas suunamiskirja alusel. Koduõendusteenusele suunab arst (eriarst, perearst). Ravikindlustust omavatele patsientidele on teenus tasuta. Koduõde teostab arsti poolt määratud protseduure ja õendustoiminguid, nõustab ja õpetab patsienti ja omakseid. Koduõendusteenuse osutamist reguleerib sotsiaalministri 10.01.2002 määrus nr 11 “Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu”.

Koduõendusabi sihtgruppi kuuluvad:

  • Patsiendid, kelle ägedast haigestumisest tingitud seisund on stabiliseerunud ja nad ei vaja enam aktiivravi, kuid kelle tervislik seisund ei võimalda iseseisvalt toime tulla.

  • Eakad ja kroonilist haigust põdevad ning piiratud funktsionaalse võimekusega patsiendid raviks ja/või efektiivsemaks toimetulekuks koduses keskkonnas.

  • Terminaalses seisundis patsiendid, kes vajavad õendushooldust ning kelle lähedased vajavad tuge ning juhendamist patsiendi hooldamisel.

Koduõendusteenuse käigus vajaminevad ravimid ostab patsient ise.

Ravi osutamiseks vajaminevad vahendid on koduõendusteenuse osutaja poolt.

Dokumendid

Käsitsi täidetava saatekirja iseseisvale statsionaarsele õendusabile / koduõendusteenusele leiate siit
Arvutis täidetava saatekirja iseseisvale statsionaarsele õendusabile / koduõendusteenusele leiate siit